លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេសចំនួនតិច

ប្រការ១ (ទំហំប្រើប្រាស់)

លក្ខខណ្ឌនេះ នឹងអនុវត្តចំពោះ សាជីវកម្មហ្វីនហ្គឺ (ខាងក្រោមនឹងហៅថា "ក្រុមហ៊ុន") និង អតិថិជនប្រើប្រាស់(ខាងក្រោមនឹងហៅថា "អតិថិជន") សេវា『សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ចំនួនតិត(ខាងក្រោមនឹងហៅថា "សេវាកម្ម")』ដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់ឱ្យ ។

ប្រការ២ (ប្រតិបត្តិការដោយឈ្មោះសម៉ីខ្លួន)

អតិថិជនត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ចំនួនតិច ជាមួយក្រុមហ៊ុនដោយប្រើឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួន ។ ក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនទាមទារឯកសារចំបាច់ដូចជា ប័ណ្ណបញ្ជាក់ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីបញ្ចាក់អំពីឈ្មោះសម៉ីខ្លួនពិត ក្រុមហ៊ុននឹងអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនេះ ។

ប្រការ៣ (ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ)

អតិថិជន អាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងចំនួនដែលបានកំណត់ដូចខាងក្រោម ៖

ប្រការ៤ (គណនីចុះបញ្ជី)

ប្រការ៥ (ថ្លៃសេវាកម្ម)

ប្រការ៦ (ការប្រើប្រាស់អាត្រាផ្ទេរប្រាក់)

ប្រការ៧ (ចំនួនទឹកប្រាក់ ប្រគល់និងទទួល)

ប្រការ៨ (រយៈពេល)

ប្រការ៩ (ការលុបចោល ឬ កែសម្រួលការផ្ទេរប្រាក់)

ប្រការ១០ (ការជូនដំណឺងអំពីលទ្ធផលផ្ទេរប្រាក់)

ក្នុងករណីដំណើរការផ្ទេរប្រាក់បានសម្រេចរួចរាល់ ដោយគណនីទទួលបានទទួលប្រាក់រួចហើយ ក្រុមហ៊ុមត្រូវជូនដំណឹងភ្លាមដល់អតិថិជនអំពីលទ្ធផលនោះ តាមលេខទូរស័ព្ទដែលអតិថិជនបានចុះឈ្មោះ ។

ប្រការ១១ (សំណងខាតបង់)

ករណីអតិថិជនរងការខាតបង់ ដោយមូលហេតុដែលជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន ទំហំសំណងខាតបង់ត្រូវរួមបញ្ជូលទាំង ការខាតបង់ជំនួញដែលមានចែងក្នុងច្បាប់រដ្ឋប្បវេណី ។ ការខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពីកត្តាពិសេស ក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលខុសត្រូវចាប់ពីពេលដឹង ឬ ពេលដែលអាចដឹងពីការខាតបង់នោះ ។

ប្រការ១២ (ការសងប្រាក់វិញ)

ប្រការ១៣ (ដំណើរការដោះស្រាយជម្លោះ)

ប្រការ១៤ (ការរក្សាទុកកំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការណ៍)

ក្រុនហ៊ុនត្រូវរក្សាកំណត់ត្រាអំពីការប្រគល់ និង ទទួលប្រាក់របស់អតិថិជនរយៈពេល៥ឆ្នាំ យោងតាមច្បាប់ដូចជា ច្បាប់ប្រតិបត្តិការណ៍រូបិយប័ត្របរទេសជាដើម ។

ប្រការ១៥ (កាតព្វកិច្ចរក្សាការសម្ងាត់)

ប្រការ១៦ (ការពន្យល់ និង ការប្រគល់លក្ខខណ្ឌ)

ប្រការ១៧ (ច្បាប់ត្រូវអនុវត្ត)

ចំពោះអត្ថន័យដែរមិនមានក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះ ត្រូវអនុលោមតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដូចជាច្បាប់ ជាដើមច្បាប់ប្រតិបត្តិការណ៍រូបិប័ត្របរទេជាដើម ។

ប្រការ១៨(តុលាការមានអំណាច)

ក្នុងករណីមានបណ្តឹងទាក់ទងនិងប្រតិបត្តិការណ៍នេះ តុលាការក្នុងតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុនស្ថិតនៅជាតុលាការមានអំណាច។

Top