គោលនយោបាយការពារពត៌មានបុគ្គល

សាជីវកម្មហ្វីនហ្គឺ (ខាងក្រោមនឹងហៅថា "ក្រុមហ៊ុន") ចាត់ទុកពត៌មានបុគ្គលរបស់អ្នកប្រើប្រាសជាសំខាន់ ។ ហើយអនុលោមតាមច្បាប់ទាក់ទងនិង "ការជំរុញការប្រើប្រាស់បណ្តាញបញ្ជូនពត៌មាន និង រក្សារពត៌មាន" ។ សូមជម្រាមជូនថា តើក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ពត៌មានបុគ្គលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ផ្តល់ជូន ក្នុងគោលបំណងអ្វី និងរៀបណា តាមរយៈគោលនយោបាយការពារពត៌មានបុគ្គល ។ និងប្រើប្រាស់បណ្តាញគ្រប់គ្រងបែបណាដើម្បីរក្សារពត៌មាននោះ ។

១. ការប្រមូល និង គោលបំណងប្រើប្រាស់ពត៌មានបុគ្គល

ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ពត៌មានបុគ្គល ដែលប្រមូលបានក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម ៖

២. ពត៌មានបុគ្គលដែលត្រូវប្រមូល

ដើម្បីចុះឈ្មោះសមជិក, ប្រឹក្សាយោបល់, ដាក់សំណើសេវាកម្ម -ល- ក្រុមហ៊ុនកំពុងប្រមូលពត៌មានបុគ្គលដូចខាងក្រោម ៖

៣. ការប្រើប្រាស់ពត៌មានបុគ្គលដែលប្រមូលបាន

៤. រយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់ និង ការលុបចោលពត៌មានបុគ្គល

៥. សិទ្ធអ្នកប្រើប្រាស់, សិទ្ធអ្នកដំណាងស្របច្បាប់ និង ការអនុវត្ត

អតិថិជនអាចប្រើសិទ្ធការពារពត៌មានបុគ្គលដូចខាងក្រោមគ្រប់ពេលវេលា ។

៦. របៀបប្រមូលពត៌មានបុគ្គល

៧. កិច្ចសន្យា និង ការផ្គត់ផ្គង់ពត៌មានបុគ្គល

៨. ការតម្លើង ការប្រើប្រាស់ និង ការបដិសេធ ប្រព័ន្ធប្រមូលពត៌មានបុគ្គលស្រ័យប្រវត្តិ

៩. ការប្រឹងប្រែងការពារពត៌មានបុគ្គល

១០. ការចាត់ចែងតួនាទីអ្នកទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងពត៌មានបុគ្គល

ដើម្បីគ្រប់គ្រងពត៌មានបុគ្គល ក្រុមហ៊ុនបានចាត់ចែងតួនាទីអ្នកទទួលបន្ទុកដូចខាងក្រោម ៖

អ្នកទទួលបន្ទុកពត៌មានបុគ្គល

អ្នកទទួលបន្ទុកពត៌មានបុគ្គលជាន់ខ្ពស់

លេខទូរស័ព្ទ ៖

នៅពេលប្រើប្រាស់សេវា អ្នកប្រើប្រាស់អាចដាក់បណ្តឹងរិះគន់អំពីការការពារពត៌មានបុគ្គលទាំងប៉ុន្មាន ទៅកាន់អ្នកទទួលបន្ទុកពត៌មានបុគ្គល ឬ ការិយាល័យទទួលបន្ទុកបាន ។
ចំពោះបណ្តឹង ឬ សំណើរព្រឹក្សាយោបល់អំពីការជ្រៀតជ្រែកពត៌មានបុគ្គល សូមទំនាក់ទំនងទៅស្ថាប័នខាងក្រោម ។

មណ្ឈមណ្ឌលទទួលបណ្តឹងការជ្រៀតជ្រែកពត៌មានបុគ្គល(ស្ថាប័នអ៊ីនធឺនែតឈិនហឹងកូរ៉េជាអ្នកដំណើរការ)

គណៈកម្មាធិការដោះស្រាយជម្លោះពត៌មានបុគ្គល

១១. ភារកិច្ចជូនដំណឹង

គោលនយោបាយការពារពត៌មានបុគ្គលនេះ ត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃប្រើប្រាស់ទៅ ។ ក្នុងករណីមានការបន្ថែម លុបចោល និង កែសម្រួលតាមច្បាប់ ឬ គោលនយោបាយ នឹងមានការផ្តល់ដំណឹងអំពីការប្រែប្រួលតាមវែបសាយ(គេហទំព័រ) ឬទូរស័ព្ទ(ឬ ជូនដំណឹងដោយផ្ទាល់) ៧ថ្ងៃមុនអនុវត្តគោលនយោបាយ ។ គោលនយោបាយនេះ នឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តពីថ្ងៃជូនដំណឹង ។

Top