Chính sách xử lý thông tin cá nhân

Công ty FINGER INC. xem trọng thông tin cá nhân của khách hàng cũng như tuân thủ “Luật thúc đẩy sử dụng mạng thông tin truyền thông và bảo mật thông tin”. Công ty thông qua chính sách bảo mật thông tin cá nhân này để thông báo việc thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp được sử dụng với mục đích gì và dưới hình thức nào, cũng như biện pháp đang được công ty thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân.

1. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sử dụng thông tin cá nhân được thu thập cho các mục đích sau đây.

2. Hạng mục thông tin cá nhân được thu thập

Công ty thu thập những thông tin cá nhân sau đây cho mục đích đăng ký thành viên, tư vấn, đăng ký dịch vụ…

3. Sử dụng thông tin cá nhân được thu thập

4. Sở hữu, thời gian sử dụng và hủy bỏ thông tin cá nhân

5. Quyền lợi của khách hàng, người đại diện pháp luật và hình thức thực hiện

Khách hàng luôn có quyền thực hiện các quyền lợi như sau về việc bảo mật thông tin cá nhân

6. Hình thức thu thập thông tin cá nhân

7. Cung cấp và ủy thác thông tin cá nhân

8. Cài đặt∙vận hành và từ chối thiết bị thu thập tự động thông tin cá nhân

9. Nỗ lực bảo mật thông tin cá nhân

10. Nhân viên phụ trách thông tin cá nhân

Sau đây là danh sách nhân viên chịu trách nhiệm phụ trách việc xử lý thông tin cá nhân.

Người phụ trách

Người chịu trách nhiệm cao nhất

Số điện thoại

Khi sử dụng dịch vụ của công ty mà có bất kỳ khiếu nại gì về việc bảo mật thông tin cá nhân, khách hàng có thể báo cho người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân hoặc bộ phận chịu trách nhiệm.
Trong trường hợp cần nhận tư vấn hoặc báo vấn đề khác liên quan đến việc xâm phạm quyền thông tin cá nhân, khách hàng có thể liên hệ với cơ quan sau đây.

Trung tâm thông báo xâm phạm quyền thông tin cá nhân (do Cơ quan an ninh mạng quốc gia quản lý)

Ủy ban hòa giải tranh chấp về thông tin cá nhân

11. Nghĩa vụ thông báo

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này được áp dụng kể từ ngày thi hành, căn cứ theo luật và chính sách, mọi bổ sung, xóa bỏ, thay đổi liên quan đến nội dung phải được thông báo trên website(blog) hoặc mục thông báo trên ứng dụng điện thoại (hay thông báo riêng) trước 7 ngày thi hành việc thay đổi. Chính sách này sẽ được thực hiện kể từ ngày thông báo.

Vui lòng nhấn vào đường link dưới đây để xem Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân cũ

Top