សេចក្តីបញ្ជាក់អំពី បំរាមប្រតិបត្តិការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុខ្ចីឈ្មោះខុសច្បាប់ ឬគេចច្បាប់

យោងតាម ច្បាប់ប្រតិបត្តិការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឈ្មោះសម៉ីខ្លួន និង ការធានាអាថ៌កំបាំង ជំពូកទី៣ មាត្រាទី៣ បុគ្គលណាក៏ដោយ ដែលប្រើប្រាស់ឈ្មោះរបស់អ្នកដទៃធ្វើប្រតិបត្តិការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងគោលបំណង លាក់កំបាំងទ្រព្យសម្បត្តិខុសច្បាប់, លាងលុយកខ្វក់, ផ្តល់ដើមទន់ក្នុងការគំរាមគំហែងសាធរណៈជន, គេចវេសការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិតាមអំណាចច្បាប់ និងទង្វើរគេចច្បាប់ផ្សេងទៀត នឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសព្រហ្មទ័ណ្ឌជាប់ពន្ធធនាគារក្រោម៥ឆ្នាំ និង ផាក់វិន័យក្រោម៥០លានវ៉ុន ។ សូមធ្វើការបញ្ចាក់ថា អ្នកបានទទួលពត៌មានលំអិតខាងលើ និងយល់ច្បាស់ហើយ។

Top