Điều khoản sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Điều 1 (Phạm vi áp dụng)

Điều khoản này áp dụng đối với FINGER. INC (sau đây được gọi là 'công ty') và khách hàng (sau đây được gọi là 'khách hàng') sử dụng「dịch vụ chuyển tiền quốc tế số lượng ít」(sau đây được gọi là 'dịch vụ') mà công ty cung cấp.

Điều 2 (Giao dịch bằng tên thật)

Khách hàng bắt buộc phải sử dụng họ tên thật của mình khi thực hiện giao dịch chuyển tiền quốc tế của công ty, và cung cấp giấy tờ chứng minh khi được công ty yêu cầu cung cấp để kiểm tra họ tên thật.

Điều 3 (Hạn mức chuyển tiền)

Khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi có thể chuyển tiền theo hạn mức dưới đây.

Điều 4 (Tài khoản chỉ định)

Điều 5 (Phí)

Điều 6 (Tỷ giá áp dụng)

Điều 7 (Số tiền chuyển.nhận)

Điều 8 (Thời gian)

Điều 9 (Điều chỉnh․hủy bỏ chuyển tiền)

Điều 10 (Thông báo kết quả chuyển tiền)

Khi đã xử lý chuyển tiền hoàn tất như tiền đã được gửi thành công vào tài khoản của người nhận, công ty phải thông báo cho khách hàng biết kết quả ngay thông qua kênh liên lạc mà khách hàng đã đăng ký trước đó.

Điều 11 (Bồi thường tổn thất)

Phạm vi bồi thường tổn thất bao gồm tổn thất thông thường được quy định ở luật dân sự khi khách hàng chịu tổn thất vì lý do thuộc trách nhiệm của công ty, đối với tổn thất do hoàn cảnh đặc biệt, công ty có trách nhiệm bồi thường khi đã biết hoặc khi đã có thể biết hoàn cảnh đó.

Điều 12 (Hoàn tiền)

Điều 13 (Trình tự giải quyết tranh chấp)

Điều 14 (Lưu giữ ghi chép giao dịch)

Công ty phải bảo lưu ghi chép nội dung giao dịch gửi tiền và nhận tiền của khách hàng trong thời gian 5 năm tuân theo luật giao dịch ngoại hối.

Điều 15 (Trách nhiệm bảo vệ bí mật)

Điều 16 (Đưa ra và giải thích điều khoản)

Điều 17 (Quy định áp dụng)

Những hạng mục nằm ngoài điều khoản này sẽ tuân theo quy định của luật giao dịch ngoại hối.

Điều 18 (Tòa án giải quyết)

Khi có tranh chấp tố tụng về giao dịch, tòa án giải quyết sẽ là tòa án phụ trách khu vực tại địa chỉ đăng ký của công ty.

Điều khoản này được áp dụng từ 15/10/2019.

Top